پرسشنامه‌ی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری(MSLQ)

مطالب دیگر:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تأمینمبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل DEA شبکه ایمبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه‌های اتکاییمبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاریمبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل پوششی داده هامبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های سنجش رضایت مشتریمبانی نظری و پیشینه تحقیق سواد مالی و رفاه مالیمبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیکیمبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت نرم افزارمبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللیمبانی نظری و پیشینه تحقیق آمیخته بازاریابیمبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری و جهانگردیمبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن و رقابت پذیریمبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالیمبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی واردات برنجمبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت خودروسازیمبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداریمبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش به تبلیغات اینترنتیمبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی و مدل های پیش بینیﻣﺪل ﺷﻲء (The Object Model)پاورپوینت مدل شیءمبانی نظری و پیشینه تحقیق میل به ماندنمبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتیاق شغلیمبانی نظری و پیشینه تحقیق استعداد خستگی شغلیاوراق قرضه
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پرسشنامه‌ی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری(MSLQ)
پرسشنامه‌ی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری(MSLQ)
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود


برای سنجش خود تنظیمی از پرسشنامه‌ی پنتریچ ودیگروت (پنتریچ ودیگروت، 1990) استفاده شده است. این پرسشنامه دو بخش باورهای انگیزشی‏(25 ماده) و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی (22 ماده) دارد و در کل مجموع ماده‏های این مقیاس 47 عدداست. مقیاس باورهای انگیزشی سه عامل خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان و مقیاس راهبردهای خودتنظیمی دو عامل راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناخت و مدیریت منابع را می‌سنجند. ماده‏های این پرسشنامه از نوع آزمون های «بسته پاسخ» پنج‏گزینه‏ای است (از کاملامخالفم تا کاملاموافقم). بررسی پنتریچ و دیگروت (1990) برای تعیین اعتبار و روایی این پرسشنامه در یادگیری نشان داد که پایایی این ابزار برای عامل باورهای انگیزشی 87/ و برای مقیاس راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، به ترتیب 71/0 بود و برای خرده مقیاس‌های خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی، اضطراب امتحان، راهبردهای شناختی و خود نظم دهی را به ترتیب 89/0،86/0،75/0،83/0و74/0 بیان کردند. خود اعتبار این آزمون را حسینی ‏نسب (1379) با استفاده از روش تحلیل عاملی بررسی کرد که‏ نتایج به دست آمده آلفای کرونباخ برای راهبرد خود تنظیمی، راهبردهای شناختی و فراشناختی به ترتیب 77/0،64/0 و 68/0 بود. متخصصان روایی این آزمون را نیز مناسب دانسته‌اند (رحمانی، 1380).برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنیدجزییات بیشتر+دانلود